Techniek NL: Extra vrije dagen in plaats van hoger loon

Techniek Nederland voert voortdurend overleg om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten. We praten over diverse maatregelen om de continuïteit van bedrijven te waarborgen en werkgelegenheid in stand te houden. Met de vakbonden hebben we intensieve gesprekken gevoerd en dat heeft geresulteerd in de afspraak dat werkgevers die in problemen zijn door de coronacrisis de loonsverhoging van 1 juli a.s. kunnen omzetten in extra vakantiedagen.

Cao

Het gaat om de loonsverhoging van 3,5% die al was vastgelegd in de cao. Van 1 juli tot en met november van dit jaar kunnen werkgevers die loonsverhoging omzetten in extra vakantierechten. Techniek Nederland en de vakbonden zijn deze ‘dispensatieregeling’ overeengekomen in de Vakraad Metaal en Techniek.

Verzoek indienen bij de Vakraad

Wilt u gebruik maken van de dispensatieregeling, dan kunt u een verzoek indienen bij de Vakraad. Wat moet uw verzoek in elk geval bevatten?

  • Een onderbouwing van de financiële positie van uw bedrijf vóór en tijdens de coronacrisis.
  • Een goedkeuring van het verzoek door de meerderheid van de werknemers. Dit kan blijken uit bijvoorbeeld een lijst met handtekeningen of een (digitale) enquête onder alle werknemers.
  • Een verklaring van de werkgever dat op het moment van indienen van het verzoek de onderneming niet in staat van surséance verkeert en hiervoor geen verzoek is ingediend.
  • Een verklaring dat de werkgever geen dividend of bonussen uitkeert in 2021 (of eventueel eerder of later) die betrekking hebben op het kalenderjaar 2020.Een verklaring waaruit blijkt of de werkgever wel of geen overeenstemming over het verzoek heeft bereikt met de werknemersorganisaties voor de Metaal en Techniek.

Voorwaarden

De Vakraad stelt de volgende voorwaarden aan de dispensatieregeling:

  • Per 1 december 2020 wordt het salaris van de werknemer alsnog verhoogd met 3,5%.
  • De werknemer ontvangt 29 uur extra-vakantieaanspraken over de periode juli 2020 tot en met november 2020.
  • De werkgever informeert zijn werknemers zodra het dispensatieverzoek wordt ingewilligd.

Coulance bij innen combi-nota’s

In de Vakraad zijn ook andere afspraken gemaakt. Zo kan MN coulant omgaan met de inning van de zogeheten combi-nota’s voor de pensioenpremie en afdracht aan het opleidingsfonds OTIB. Het gaat om de combi-nota’s voor het derde en vierde kwartaal van dit jaar.

Protocol

De Vakraad benadrukt het belang om veilig te blijven werken volgens het protocol ‘Samen veilig doorwerken’. Techniek Nederland stelde dit protocol in maart op met de overheid, vakbonden en een aantal andere branches.

Vinger aan de pols houden

Techniek Nederland is teleurgesteld dat de vakbonden niet bereid bleken tot robuustere maatregelen. Wij houden uiteraard de vinger aan de pols en blijven ons inzetten voor maatregelen die onze leden door de coronacrisis heen helpen.

Bron: Techniek Nederland