Ga naar de inhoud

Terugblikken op de hoogtepunten van het mbo-nieuws

In de dynamische wereld van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) blijft november 2023 niet onopgemerkt. Van open brieven aan het nieuwe kabinet tot zorgen over het aantal bekostigde studenten – de ontwikkelingen zijn divers en belangrijk. Laten we samen terugblikken op de hoogtepunten van het mbo-nieuws van deze maand, waarin de kernthema’s van het hedendaagse mbo-onderwijs worden belicht.

Open brief aan nieuw kabinet: ‘Richt je niet op LLO-aanbod, maar op ontwikkeling van de vráág’

Datum: 01 november 2023

In een open brief pleit Jan Jacob van Dijk voor een andere aanpak van leren voor het leven (LLO). Hij zegt eigenlijk: laten we stoppen met alleen maar nadenken over wat we kunnen aanbieden aan scholing en meer gaan kijken naar wat mensen eigenlijk willen. Van Dijk vindt het superbelangrijk om jongeren nieuwsgierig te maken en denkt dat het slim is als scholing goed past bij wat mensen nodig hebben in hun werk. Ook hamert hij op het idee dat we genoeg tijd, ruimte en samenwerking tussen scholen en bedrijven moeten hebben. Dat is volgens hem nodig om een goed systeem te hebben waarin je altijd kunt blijven leren en wat goed past bij hoe werk verandert.

Lees het gehele artikel

Leven lang ontwikkelen ‘voor iedereen’ gebaat bij andere interventies

Datum: 03 november 2023

Het artikel benadrukt dat, ondanks de aandacht voor leven lang ontwikkelen (LLO) in verkiezingsprogramma’s, er nog steeds een grote groep mensen is die niet volledig profiteert van deze initiatieven. Het gaat dieper in op de beperkingen van het huidige LLO-beleid, waarbij specifiek wordt opgemerkt dat niet iedereen in staat is om zelfstandig de weg te vinden naar passend scholingsaanbod.

De tekst onderstreept de dringende behoefte aan aanvullende interventies naast het bestaande aanbod voor leven lang ontwikkelen. Het wijst erop dat het huidige systeem tekortschiet in het bereiken van alle doelgroepen en dat er alternatieve benaderingen nodig zijn om een breder publiek te betrekken. Hiermee wil het artikel aandacht vragen voor de diversiteit aan leerbehoeften en de noodzaak om inclusievere strategieën te ontwikkelen die rekening houden met de verschillende uitdagingen waarmee mensen worden geconfronteerd bij het nastreven van levenslang leren.

Lees het gehele artikel

Meegaan in het kennisintensiever maken van Nederland

Datum: 07 november 2023

Drie experts benadrukken het maatschappelijk belang van gedegen praktijkonderzoek in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Ze gaan dieper in op de cruciale rol die praktijkonderzoek speelt bij het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. Daarnaast benadrukken ze het belang van het betrekken van mbo-studenten bij dit onderzoek, omdat dit niet alleen bijdraagt aan hun ontwikkeling, maar ook de relevantie van het onderzoek vergroot.

Opmerkelijk is het pleidooi van de MBO Raad in het artikel, die de noodzaak benadrukt voor het mbo om de mogelijkheid te krijgen een eigen onderzoeksinfrastructuur op te bouwen. Hiermee wil de MBO Raad de positie van het mbo versterken, zodat het onderwijs beter kan inspelen op de dynamiek van maatschappelijke veranderingen. Deze ontwikkeling wordt gezien als een belangrijke stap om het mbo-onderwijs toekomstbestendiger te maken en nauwer te verbinden met actuele maatschappelijke vraagstukken.

Lees het gehele artikel

Sterke afname van het aantal bekostigde mbo-studenten

Datum: 10 november 2023

De voorlopige cijfers van DUO onthullen een zorgelijke trend: een significante daling van het aantal bekostigde mbo-studenten. Deze ontwikkeling baart de MBO Raad grote zorgen. De raad legt de nadruk op het belang van waardering voor vakmanschap, vooral gezien de uitdagingen op de krappe arbeidsmarkt. Het behalen van een diploma is niet slechts een administratieve handeling; het vertegenwoordigt een sleutelrol in het creëren van gunstige kansen op de arbeidsmarkt.

De MBO Raad roept op tot gezamenlijke inspanningen om deze zorgwekkende trend te keren. Het is niet alleen een kwestie van studentenaantallen, maar een essentiële erkenning van de waarde van praktijkgericht leren en de impact ervan op het individu en de samenleving als geheel.

Lees het gehele artikel

Open brief aan nieuw kabinet: ‘Zet de student eindelijk zelf aan het stuur!’

Datum: 16 november 2023

Laurent de Vries pleit in een bevlogen brief voor een flinke vernieuwing in het mbo, waarbij het geluk en welzijn van de student centraal staan. Hij benadrukt niet alleen het belang van gelijke kansen, maar ook het vertrouwen in individuele talenten en keuzevrijheid. De brief roept op tot meer flexibiliteit in het onderwijs, zodat scholen de vrijheid krijgen om het lesprogramma naar eigen inzicht vorm te geven. Op deze manier kan het onderwijs beter inspelen op de diverse behoeften van studenten en een inclusieve leeromgeving creëren die aansluit bij de moderne samenleving.

Lees het gehele artikel

Belang van toegankelijk onderwijs: MBO Raad weerlegt misvattingen rond VOG in De Telegraaf

Datum: 21 november 2023

De MBO Raad reageert krachtig op een recent artikel in De Telegraaf, waarin de focus ligt op de verklaring omtrent gedrag (VOG) voor studenten in veiligheids- of handhavingsopleidingen. In deze reactie benadrukt de MBO Raad het fundamentele belang van toegankelijk onderwijs en het recht van studenten op een vrije studiekeuze. Bovendien onderstreept de raad dat het merendeel van de studenten geen noemenswaardige problemen ondervindt bij het aanvragen van een VOG. Met deze gedegen reactie tracht de MBO Raad misvattingen recht te zetten en duidelijkheid te verschaffen, met als uiteindelijk doel de belangen van studenten in deze specifieke opleidingen te waarborgen.

Lees het gehele artikel

Mbo-nieuws van november 2023

Terwijl november zijn einde nadert, werpen we een laatste blik op de gebeurtenissen die het Nederlandse middelbaar beroepsonderwijs hebben gemarkeerd. Vanuit verschillende perspectieven hebben leiders, docenten en experts hun stem laten horen over cruciale kwesties die het hart van het mbo raken. De discussies over leven lang ontwikkelen, de daling van het aantal studenten en de oproep om meer te investeren in digitalisering laat zien dat de sector steeds verandert en zich aanpast. Laten we deze inzichten meenemen naar de toekomst en vooruitkijken naar wat er de komende maanden gaat veranderen in het mbo.

 

Volg jij BAAS al op Instagram, Facebook, YouTube en LinkedIn? Wij laten jou de banen, opleidingen en andere mogelijkheden zien in de Drechtsteden.

Deel dit artikel